aplikime

Mundësi punësimi: Koordinator/e projekti

Publikuar më

Instituti për Demokraci, Media dhe Kulturë (IDMC) është një organizatë e pavarur, jo-fitimprurëse dhe joqeveritare me qendër në Tiranë, e cila frymëzon dhe mbështet projekte me qasje ndërdisiplinare për të studiuar, kuptuar dhe promovuar zhvillimin e vlerave demokratike, rolin dhe impaktin e medias e të kulturës brenda dhe jashtë vendit. Aktiviteti i saj synon të shtrihet në tri fusha të rëndësishme: demokracia, media dhe kultura.

Këtë mision IDMC merr përsipër ta kryejë përmes përfshirjes qytetare, veçanërisht të brezit të ri, sepse ne mendojmë që të rinjtë meritojnë më shumë hapësirë dhe orientim për të qenë pjesëmarrës aktivë në proceset e politikëbërjes.

Aktivitetet tona përfshijnë:

 • Organizimin e konferencave, simpoziume, seminare dhe workshop akademike,
 • Organizimi i aktiviteteve të tilla si ekspozita, shfaqje filmash, vizita studimore etj.
 • Botimi i veprave akademike, botimeve shkencore dhe botimeve të përkthyera të librave ekzistues,
 • Organizimi i projekteve edukative për nxënës dhe studentë

Më shumë informacion: www.idmc.al | Facebook

Ne ofrojmë 2 pozicione si Koordinator/e Projekti për të rinj të apasionuar pas historisë dhe/ose politikës dhe të interesuar në menaxhimin e projekteve. Nëse kërkoni një pozicion me kohë të pjesshme (me orar fleksibël) dhe jeni në gjendje të bashkëpunoni me institucione shqiptare dhe të tjera ndërkombëtare, ju lutemi dërgoni CV-në tuaj me një letër motivimi dhe një rekomandim nga ish-punonjësi në adresën: office@idmc.al brenda datës 22 mars 2022.

Detyrat dhe përgjegjësitë

 • Organizon aktivitetet e IDMC (konferenca ndërkombëtare, kërkime shkencore, trajnime, vizita studimore, ekspozita, dokumentarë, seminare etj.)
 • Siguron zbatimin efektiv të projekteve brenda afatit kohor të parashikuar dhe buxhetit të planifikuar
 • Krijimi i materialeve për mediet sociale si dhe faqen e IDMC
 • Krijimi dhe mirëmbajtja e dokumentacionit të projektit, prezantimeve, raporteve të progresit, raporteve kërkimore, informimeve etj.
 • Përkthimi, korrigjimi dhe redaktimi i artikujve akademikë dhe kopjeve të komunikimeve, p.sh. njoftime për shtyp, publikime, postime në mediet sociale etj.
 • Vepron si pikë kontakti për partnerët dhe rrjetëzimin me IDMC
 • Ndan detyra për koordinatorët lokalë dhe asistentët e përditshëm (kur është e nevojshme) për të siguruar realizimin e projektit dhe për të mbikëqyrur performancën e tyre
 • Përfaqëson IDMC në Shqipëri dhe jashtë vendit
 • Detyra të tjera administrative dhe operative

Kërkesat

 • Të paktën 3 vjet përvojë të dëshmuar si koordinator projekti ose role të ngjashme
 • Njohje shumë të mirë të gjuhës anglisht
 • Njohja e mirë e gjuhës gjermane përbën avantazh
 • I/e interesuar dhe kuptimi i mirë i historisë së Europës të shekullit të XX-të; njohuri të mira në regjimet totalitare, veçanërisht për komunizmin në Shqipëri
 • Aftësi të mira kompjuterike, duke përfshirë Microsoft Office; njohja me softuerin e dizajnit (p.sh. Photoshop, InDesign) është një plus
 • Aftësi të forta redaktimi dhe kërkimi
 • Aftësi për të punuar në afate të ngushta
 • Aftësi të mira organizative

Përfitimet

 • Përvojë punësimi në mjedis ndërkombëtar shumëgjuhësh
 • Shpërblimi në bazë të kontratës. Shuma e shpërblimit do të varet nga koha e caktuar individualisht e angazhimit (me kohë të pjesshme ose të plotë)
 • Mundësi për aftësi personale dhe zhvillim karriere
 • Zyrë moderne dhe një bibliotekë e pasur

Aplikimi

Kandidatët e interesuar duhet të dorëzojnë këto dokumente te e-mail office@idmc.al:

 • Curriculum Vitae
 • Letër motivimi e detajuar që i përgjigjet dy pyetjeve: Pse po aplikoni? Cila është përvoja juaj e mëparshme në menaxhimin e projektit? Ju lutemi të jeni sa më konkretë.
 • Një letër rekomandimi

Afati i aplikimit: 22 mars 2022, 23:59

Për intervistën do të kontaktohen vetëm kandidatët e kualifikuar!