IDMC 221 postime

IDMC

Instituti për Demokraci, Media dhe Kulturë është një organizatë e pavarur, jofitimprurëse dhe joqeveritare me qendër në Tiranë, që frymëzon dhe mbështet projekte me qasje ndërdisiplinare për të studiuar, kuptuar dhe promovuar zhvillimin e vlerave demokratike, rolin e medias dhe të kulturës brenda e jashtë vendit.